See how much you can save!

Every year you get kr extra in salary.
Until your pension you get kr

What is your monthly salary?
kr/month
How old are you?
years
Leave the Church of Sweden today and lower your tax. In one year, you save 5.760 of your salary that otherwise goes to the Church of Sweden. Money that is yours and for you to spend on what you want!

This is how simple it is

Så här enkelt är det
Så här enkelt är det
Group

Fill in your information

Based on your information, we help you calculate how much you can save by leaving the Church of Sweden.

Group 9

Wait for the response form

Within a few days, you will receive a pre-filled answer form that you sign and post. We take care of the rest!

Group 10

Start your savings!

A confirmation will be sent to you when your withdrawal from the Church of Sweden has been registered. Your savings can finally begin!

This is what our users say

4,8

Based on 4,376 customer ratings

Save money

Every month, tax is deducted from the salary you earned, your salary. At the same time, a church fee is also deducted and awarded to the Church of Sweden. This is done regardless of whether you take part in the Church of Sweden or not. The church fee that you pay is based on how high your salary is and how much time you have left until you retire.

Test the calculator to get an idea of ​​how much of your salary goes to the Church of Sweden, each month. When you have decided to leave the Church of Sweden, we will help you save this money and leave the Church of Sweden smoothly.

Spara pengar

Easy, fast and smooth!

Oval

Leaving the Church of Sweden has never been easier!

Oval

You are 2 minutes away from starting your retirement from the Swedish Church.

Oval

We are with you all the way until your withdrawal is registered!

Oval

You will soon be able to start saving monthly!

Thoughts?

Many contact us and wonder if they can still be buried with the Church of Sweden if you stop paying Church fees. The answer to that is that of course you get it because you do not stop paying the funeral fee when you leave the Church of Sweden.

Allmänna villkor

1. Allmänt
Dessa användarvillkor utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig, såväl personligen eller på uppdrag av en person (“du/dig”) och Agalda AB, som gör affärer som BMS (“BMS”, “vi”, “oss” eller “vår ”) BMS tillhandahåller en digital tjänst som hjälper dig att förbereda, skapa och skicka alla nödvändiga dokument för att lämna Svenska Kyrkan. Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig och BMS gällande användning av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa allmänna villkor. Genom att slutföra beställningen godkänner du att du blir bunden av dessa allmänna villkor.
Vi kommer inte att spara en kopia av detta avtal.

2. Åldersgräns
För att acceptera dessa allmänna villkor måste du ha fyllt 18 år eller ha medgivande från vårdnadshavare.

3. Priser och betalning
Priset på vår tjänst anges i svenska kronor inklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid ditt beställningstillfälle är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt. Betalning för tjänsten sker mot faktura och har en förfallotid på 14 dagar.

4. Ångerrätt och reklamation
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta BMS kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 8 nedan, och returnera försändelsen med allt innehåll i originalskick till nedan returadress inom 14 dagar. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) samt här finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt som skall fotografers och bifogas med ditt kundnummer till vår kundtjänst för hantering av ditt ärende.
Om du använt innehållet i försändelsen på något sätt under ångerfristen accepterar du att: (i) du samtycker till att tjänsten levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att tjänsten används, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

Returadress:
Agalda AB
Box 533, Renstiernas Gata 23
116 31 Stockholm

5. Återbetalning
När vi har registrerat returen justeras beloppet och BMS skickar dig en uppdaterad / krediterad faktura via mail.

6. Tillämplig lagstiftning
Dessa allmänna villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa allmänna villkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade. Om en tvist uppstår mellan BMS och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. EU erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Personuppgifter
Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter

8. Kontakt
Det är Agalda AB, ett svenskt aktiebolag, (org.nr:559289-5162, VAT-nr: SE SE559289516201) med registrerad adress Box 533, Renstiernas Gata 23 116 31 Stockholm, som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med vår kundtjänst mailar du kundservice@betalamindreskatt.se.

Villkoren uppdaterades senast 12 oktober 2020

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för BMS. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Agalda AB
556689-4282
Box 533, Renstiernas Gata 23
116 31 Stockholm

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor och reklamationer.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi skickar personliga påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 •  Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 •  Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning
 •     begränsas;
 •  Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre
 •     personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 •  Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Facebook och Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Denna webbplats använder Facebooks tjänst för retargeting. Facebook använder cookies som baserat på användarhistorik möjliggör annonser på partnerwebbsidor, appar och i e-mail till personer som är intresserade av våra produkter.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss här

Version 1.2 2020-10-22

Terms and Conditions

1. General
These terms of use constitute a legally binding agreement between you, both personally or on behalf of a person (“you”) and Agalda AB, which does business as BMS (“BMS”, “we”, “us” or “our” ) BMS provides a digital service that helps you prepare, create and send all the necessary documents to leave the Church of Sweden. These general terms and conditions constitute an agreement between you and BMS regarding the use of the Service. In order to access the Service, you must agree to comply with these general terms and conditions. By completing the order, you agree that you will be bound by these general terms and conditions. We will not save a copy of this agreement. These general terms and conditions constitute an agreement between you and BMS regarding the use of the Service. In order to access the Service, you must agree to comply with these general terms and conditions. By completing the order, you agree that you will be bound by these general terms and conditions.
We will not save a copy of this agreement.

2. Age limit
To accept these general terms and conditions, you must be 18 years of age or have the consent of a guardian.

3. Prices and payment
The price of our service is stated in Swedish kronor including VAT. We follow the Swedish Tax Agency’s table for VAT rates. We reserve the right to change prices without prior notice. The price that was relevant at the time of your order is what applies regardless of whether the price goes up or down afterwards. Payment for the service is made against invoice and has a due date of 14 days.

4. Right of withdrawal and complaint
You have the right to cancel your purchase within 14 days of accepting these general terms and conditions (withdrawal period) and receive a full refund. To take advantage of the withdrawal period, you must contact BMS customer service before the withdrawal period has expired, for contact information see section 8 below, and return the shipment with all contents in original condition to the return address below within 14 days from your order date. On the Swedish Consumer Agency’s website (www.konsumentverket.se) and here is a withdrawal form can be used to exercise your right of withdrawal to be photographed and attached with your customer number to our customer service for handling your case.
If you have used the contents of the shipment in any way during the withdrawal period, you agree to: (i) you agree that the service will be delivered during the withdrawal period, and (ii) your right of withdrawal is considered forfeited as a result of the service being used, which means that you will not be able to cancel your purchase even if the withdrawal period has not expired.

Return address:
Agalda AB
Box 533, Renstiernas Gata 23
116 31 Stockholm

5. Refund
Once we have registered the return, the amount is adjusted and BMS sends you an updated / credited invoice via email.

6. Applicable law
These general terms and conditions shall be interpreted and regulated in accordance with Swedish law. These terms do not limit the consumer protection rights to which you may be subject in accordance with the applicable and mandatory laws of the country in which you reside. Should any provision of these Terms and Conditions be deemed to be invalid or unenforceable, the invalidity of that provision shall in no way affect the ability to enforce other provisions of these Terms and Conditions and the application of that provision shall be enforced to the extent permitted by applicable law. provided that these general conditions do not, as a consequence, become unreasonably unbalanced. If a dispute arises between BMS and you, the parties shall in the first instance try to resolve the dispute through a mutual agreement. If the parties cannot agree, the dispute shall be decided in a Swedish court. The EU offers a website to help dissatisfied customers resolve disputes, you can find it here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Personal information
It is important to us that you as a customer feel safe when you order our service. Here you can read about how we handle and protect personal data

8. Contact
It is Agalda AB, a Swedish limited liability company, (corporate identity number:559289-5162, VAT number: SE SE559289516201) with registered address Box 533, Renstiernas Gata 23 116 31 Stockholm, which delivers the Service. To get in touch with our customer service, email kundservice@betalamindreskatt.se.

The terms were last updated on 12 October 2020

Privacy policy

The protection of your personal data is important for BMS. In the privacy policy, you can read about how we process your personal data and what rights you have regarding personal data.

Personal data manager

The person responsible for the processing of your personal data is:
Agalda AB
556689-4282
Box 533, Renstiernas Gata 23
116 31 Stockholm

What personal information do we collect, and from where?

When you are in contact with us (eg when purchasing, filling out forms or visiting the website), we collect personal information about you. The information we collect is name, social security number, address, e-mail address, purchase, order and use history, IP address and information that you provide to our customer service.

We collect your address from the population register or you fill in it yourself on our website.

That is why we process your personal data

We process your personal data for the following purposes and on the basis of the following legal grounds:

Purchase

We process personal data for handling orders and for sending notifications of delivery status.

The treatment is necessary for us to be able to fulfill our agreement with you.

Customer service matters

We process personal data to handle customer service matters such as questions and complaints.

The processing takes place in order to be able to help you with your customer service matters, which is our legitimate interest, and to fulfill the legal obligation in the event of complaints.

Marketing

We process personal data to send offers and marketing via e-mail, mail and SMS. We send personal reminders about products that are left in your shopping cart. This treatment may include profiling. The processing takes place with your consent for direct marketing or for our legitimate interest in sending direct marketing.

Improvement and development

We process personal data in order to improve and develop our service, our products and our technical systems.

The processing takes place for our legitimate interest in being able to update, improve and develop services, products and technical systems.

Fulfillment of obligations under law

We process personal data in order to comply with applicable laws, e.g. laws on accounting, tax or product safety.

The processing takes place to fulfill the obligation according to law.

Prevention of abuse and crime

We process personal data to prevent misuse of our services and to prevent crime, e.g. fraud.

The treatment takes place for our legitimate interest in preventing and preventing the abuse and illegal use of our services.

Those who receive the personal data

We may share personal information with others but only when permitted by law. Those with whom personal data is shared can be e.g. authorities, logistics companies, marketing companies or other suppliers. We have signed personal data assistant agreements with suppliers who handle personal data on our behalf.

Transfer of personal data to countries outside the EU / EEA

In some cases, we may transfer personal data to legal persons in countries outside the EU / EEA. In such cases, the transfer takes place either to countries in which the European Commission has decided that there is an adequate level of protection, using standard contractual clauses approved by the European Commission or other appropriate protection measures.

As long as the personal data is saved

We store personal information for as long as it is needed for the purposes for which it was collected or for as long as required by law or other statutes.

Purchases and order history are saved as long as we are obliged to do so to comply with legal requirements.

Customer service information related to purchases and complaints is stored as long as we are obliged to do so in order to comply with legal requirements. Communication with our service desk that we do not have to save to comply with legal requirements is thinned out after six months.

Information for marketing is saved until you request to no longer receive marketing material or when you have been inactive for three years.

Drug and crime prevention data is stored for as long as we need to prevent or report crime (eg fraud).

Your rights

We will respond to your request regarding any of your rights as soon as possible but within one month at the latest.

When permitted by applicable law, we may charge an administrative fee to fulfill a request as set forth below.

Access

You have the right to receive information about how we process your personal data and a copy of the personal data.

Amendment

You can request that incorrect or incomplete data be corrected.

Deletion

You have the right to have your personal data deleted in the following cases:

 • Personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed;
 • You have revoked your consent to the processing of personal data and there is no other legal basis for the processing;
 • You have objected to the processing of personal data that has taken place on the basis of our legitimate interest and your interest weighs heavier;
 • We have processed personal data in an illegal manner;
 • Personal data must be deleted in order to fulfill a legal obligation.

Limitation of treatment

You have the right to request that the processing of your personal data be restricted in the following cases:

 • You dispute the accuracy of the personal data, for a period of time that gives us the opportunity to check whether the personal data is correct;
 • We have processed the personal data in an illegal manner and you oppose the deletion of the personal data and instead request that its use
 • limited;
 • You need the personal data to be able to establish, assert or defend legal claims but we no longer need
 • the personal data for the purposes for which they were processed;
 • You have objected to the processing of your personal data and we will for some time assess whose legitimate interest takes precedence.

Objection to treatment

You have the right to object to such processing of your personal data that we process due to a legitimate interest. The processing ceases in such a case if we do not have a legitimate interest that takes precedence over your interests or if we must continue the processing in order to safeguard legal claims.

Objection to direct marketing

You have the right to object to the processing of personal data for direct marketing. You can object to direct marketing by contacting customer service. If you have made such an objection, we will stop processing your personal data for direct marketing.

Data portability

You have the right to receive the personal data that you have provided to us and that we process automatically due to an agreement with you or due to your consent, in a structured, common and machine-readable format.

Complaint

If you are dissatisfied with how we process your personal data, you can contact us or submit a complaint to a supervisory authority.

Cookies

We use so-called cookies on the website. The information that is collected and analyzed using cookies is used to adapt and streamline our services, the content of the website, offers and advertisements to the visitor, and to increase the security of the website.

Briefly described, it works like this: All information that should remain between two page loads must in some way be linked to a specific user. This is done by storing a unique key in a user’s browser. When the user loads a new page, the key is sent to the page and we can thus find out if the user is logged in and if he has added something to the shopping cart and so on.

If you do not accept cookies in your browser, several of the functions on the websites will not work. This is because the site will think that there is a new visitor with each page load.

If you do not accept cookies, your browser can be set so that you automatically refuse to store cookies or be informed each time a website requests to store a cookie. Previously stored cookies can also be deleted through the browser. See the browser’s help pages for more information.

We also use services from third parties who in some cases use cookies. Among other things, we collaborate with the following companies to improve our marketing: Facebook and Google.

You can choose not to accept cookies from third parties in your browser by following any of these links:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

This website uses Facebook’s retargeting service. Facebook uses cookies which, based on user history, enable ads on partner websites, apps and in e-mails to people who are interested in our products.

This website uses Google Analytics provided by Google, Inc. Google Analytics uses cookies to be able to analyze how users use the website.

Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports of activities on the website and providing other services related to activities on the website and use of the Internet.

If you do not want your visits to our site to appear in the statistics in Google Analytics, you can install an extension in your browser by following this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Contact information

You can contact us here

Version 1.2 2020-10-22

We value your privacy.
To improve the customer experience, we use cookies. By continuing, you agree to this. Read more here.