steg 1 av 3

Du är nu 1 minut från att få ut 0 kr mer per år i lön.

Fyll i ditt personnummer för att hämta ut korrekt information från folkbokföringsregistret via vår partner SYNA eller välj fyll i uppgifter manuellt.

Vad händer i dom här stegen?

Så här enkelt är det
Så här enkelt är det
Group

Dina adressuppgifter

Hämta dina adressuppgifter från folkbokföringsregistret med ditt personnummer säkert och tryggt via vår partner SYNA eller fyll i manuellt.

Group 9

Matchning av uppgifter

Dina uppgifter matchas nu mot rätt församling som din adress tillhör och presenteras för dig för bekräftelse.

Group 10

Godkänn och slutför

Godkänn alla uppgifter och slutför din beställning av tjänsten. Du är nu klar med allt. Enkelt eller hur?

Vanliga frågor

Allmänna villkor

1. Allmänt
Dessa användarvillkor utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig, såväl personligen eller på uppdrag av en person (”du/dig”) och Agalda AB, som gör affärer som BMS (”BMS”, ”vi”, ”oss” eller ”vår ”) BMS tillhandahåller en digital tjänst som hjälper dig att förbereda, skapa och skicka alla nödvändiga dokument för att lämna Svenska Kyrkan. Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig och BMS gällande användning av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa allmänna villkor. Genom att slutföra beställningen godkänner du att du blir bunden av dessa allmänna villkor.
Vi kommer inte att spara en kopia av detta avtal.

2. Åldersgräns
För att acceptera dessa allmänna villkor måste du ha fyllt 18 år eller ha medgivande från vårdnadshavare.

3. Priser och betalning
Priset på vår tjänst anges i svenska kronor inklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid ditt beställningstillfälle är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt. Betalning för tjänsten sker mot faktura och har en förfallotid på 14 dagar.

4. Ångerrätt och reklamation
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta BMS kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 8 nedan, och returnera försändelsen med allt innehåll i originalskick till nedan returadress inom 14 dagar. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) samt här finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt som skall fotografers och bifogas med ditt kundnummer till vår kundtjänst för hantering av ditt ärende.
Om du använt innehållet i försändelsen på något sätt under ångerfristen accepterar du att: (i) du samtycker till att tjänsten levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att tjänsten används, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

Returadress:
Agalda AB
Box 533, Renstiernas Gata 23
116 31 Stockholm

5. Återbetalning
När vi har registrerat returen justeras beloppet och BMS skickar dig en uppdaterad / krediterad faktura via mail.

6. Tillämplig lagstiftning
Dessa allmänna villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa allmänna villkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade. Om en tvist uppstår mellan BMS och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. EU erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Personuppgifter
Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter

8. Kontakt
Det är Agalda AB, ett svenskt aktiebolag, (org.nr:559289-5162, VAT-nr: SE SE559289516201) med registrerad adress Box 533, Renstiernas Gata 23 116 31 Stockholm, som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med vår kundtjänst mailar du kundservice@betalamindreskatt.se.

Villkoren uppdaterades senast 12 oktober 2020

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för BMS. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Agalda AB
556689-4282
Box 533, Renstiernas Gata 23
116 31 Stockholm

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor och reklamationer.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi skickar personliga påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 •  Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 •  Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning
 •     begränsas;
 •  Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre
 •     personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 •  Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Facebook och Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Denna webbplats använder Facebooks tjänst för retargeting. Facebook använder cookies som baserat på användarhistorik möjliggör annonser på partnerwebbsidor, appar och i e-mail till personer som är intresserade av våra produkter.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss här

Version 1.2 2020-10-22

Vi värdesätter din integritet.
För att förbättra kundupplevelsen använder vi cookies. Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer här.